رسته
 • ابزار تیزکنی - تیغ تیزکنی
 • بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • تراشکاری و فلزات
 • تعمیر لوازم ایمنی و آتش نشانی
 • تعمیرکنندگان ماشین ابزار
 • تولید قطعات غیر فلزی اتومبیل
 • دفتر کار حفاری چاه
 • دفترکار کارگاه های تولیدی
 • قالب سازی
 • قطعه سازی - سری تراشی
 • ماشین سازی
 • میل لنگ تراشی و خدمات موتور محرکه
 • پمپ سازی آبیاری و کشاورزی
مکان

صفحه اصلی ویژه موبایل

پروانه کسب

مراحل کلی صدور یا تمدید پروانه کسب

به زودی توضیحات کاملی در خصوص پروانه کسب ویژه افراد حقیقی یا حقوقی در این قسمت از سایت رسمی اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش اضافه خواهد شد. به زودی توضیحات کاملی در خصوص پروانه کسب ویژه افراد حقیقی یا حقوقی در این قسمت از سایت رسمی اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش اضافه خواهد شد.

پیام ویدیویی ریاست اتحادیه

به این وسیله به اطلاع می رسانیم که معافیت ازپرداخت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارگر تا پنج نفر ازامتیازات دارندگان جوازکسب است. بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واحد های تراشکاری وقطعه سازی وبطورکلی فلزتراشی ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر معاف میباشد. شرط برخورداری ازاین امتیاز داشتن پروانه کسب معبتر است.