تصویر مربوط می شود به تراشکاری حسینی

اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش تهران

کارگاههای مورد تایید را در بانک اطلاعاتی جست وجو نمایید

پروانه کسب

پروانه کسب که از اسناد مهم اقتصادی در عرصه تجارت و کسب وکار به شمار می رود؛ سندی است که از سوی مراجع ذیصلاح صادر می شود و دارنده آن مجاز به ایجاد کسب و کار در حرف های معین و در محلی مشخص خواهد بود. نظارت بر کسب و کارها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف صورت می گیرد که معمولی ترین آنها همان پروانه کسب است که صدور آن، از طریق اتحادیه های اصناف صورت می پذیرد.
شماره پروانه، تاریخ صدور و انقضا، کد شناسه، نام و مشخصات صاحب پروانه کسب و نیز آدرس درج شده در پروانه کسب که در تصویر روبه رو نیز مشخص شده است، از مواردی است که در هنگام مشاهده پروانه باید مورد توجه قرار گیرد.
پروانه کسب می بایست در محل کسب وکار و در دیدرس مشتریان نصب گردد.

سخنان مقام معظم رهبری در مورد جهش تولید

یکی از اقدامات فرمانده معظم کل قوا که از دهه 70 تا کنون ادامه داشته است انتخاب شعار سال است. از همان سالهای اول زعامت و رهبری تا کنون در نامگذاری شعار سال ، توجه به مقوله اقتصاد همواره مد نظر ایشان بوده و سالهای مختلف ، شعار سال با محوریت مسائل اقتصادی بوده است بویژه از سال 1387 تا کنون که تمامی سالها با محوریت مسئله اقتصاد نام گذاری شده است.