تصویر مربوط می شود به صفحه اصلی

جستجوی کارگاه های ماشین سازی و فلزتراشی

کارگاه های تخصصی مورد نیاز خود را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ماشین سازان و فلز تراشان جستجو فرمایید

ثبت کارگاه

شما می توانید کارگاه خود را در فهرست کارگاه های اتحادیه در یکی یا چند رسته از رسته های اتحادیه قرار دهید

پروژه ها

ایجاد امکان خرید اقساطی ماشین ابزار،‌ایجاد مجتمع های صنفی، بازدیدجمعی ازنمایشگاه های خارجی و آموزش کاربا ماشین های CNC

پروانه کسب

شرایط و مدارک اخذ پروانه کسب اشخاص حقیقی را می توانید از طریق منوی اصلی مشاهده فرمایید.

عضویت در اتحادیه

با عضویت در اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش به عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می توانید پروانه کسب دریافت فرمایید.

پروانه کسب

مراحل کلی صدور یا تمدید پروانه کسب

به زودی توضیحات کاملی در خصوص پروانه کسب ویژه افراد حقیقی یا حقوقی در این قسمت از سایت رسمی اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش اضافه خواهد شد. به زودی توضیحات کاملی در خصوص پروانه کسب ویژه افراد حقیقی یا حقوقی در این قسمت از سایت رسمی اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش اضافه خواهد شد. به زودی توضیحات کاملی در خصوص پروانه کسب ویژه افراد حقیقی یا حقوقی در این قسمت از سایت رسمی اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش اضافه خواهد شد.

پیام ویدیویی ریاست اتحادیه

.

به این وسیله به اطلاع می رسانیم که معافیت ازپرداخت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارگر تا پنج نفر ازامتیازات دارندگان جوازکسب است. بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واحد های تراشکاری وقطعه سازی وبطورکلی فلزتراشی ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر معاف میباشد. شرط برخورداری ازاین امتیاز داشتن پروانه کسب معبتر است.